"Moć je geometrija spojena sa umetničkim nemirom", Euripid  
INVARIJANTE I UZAJAMNE RELACIJE PAROVA ANAGLIFSKIH STEREOGRAMA I NJIHOVO KONSTRUKTIVNO GRAFIČKO KREIRANJE